فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمترRead more about فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک ) باعث می شود که بازاریابی ارزشمندتر شود زمانی که تیم های بازاریابی از چهارچوب اسکرام ، کانبان یا ترکیب هر دوRead more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان[…]

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای درRead more about بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت سوم مقاله هزینه بالای خروج کارکنان مطابق گزارشی از مرکز پیشرفت آمریکا ، که بررسی بر روی مجموعه ای از یازده مقاله تحقیقاتی را که در طی پانزده سالRead more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم[…]

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

یکی دیگر از نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات بازار یا مشتری است . همه می دانیم که فاکتورهای بازار به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند و زمانی که یک کسب و کار توانایی واکنش سریع بهRead more about تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

از سری نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، حضور و معرفی سریع تر محصول یا خدمات به بازار است . این نکته از این منظر قابل بررسی است که همۀ کسب و کارها یا در تکاپو برای حفظ سهم خود از بازار هستند و یا در حالRead more about حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

هر کسب و کار برای رسیدن به اهدافش ، لازم هست که اصولی را رعایت کند و به سرعت بتواند شرایط بازار را بررسی و اقدام مناسب را عملیاتی کند . « سرعت » به معنی واقعی کلمه شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است .Read more about نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مجموعه ای از مفاهیم و نگرش های منعطف است که برای پاسخ دادن به درخواست های مشتری یا بازار که غیر قطعی و همواره در حال تغییر است ، طراحی شده است . بازاریابی چابک ، پروژه های بزرگ بازاریابی را به تکه های کوچک تبدیل می کند .Read more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت دوم مقاله لینک قسمت سوم مقاله همانند یک اسموتی خوشمزه ، اجایل مارکتینگ ، یک بسته ویژه از فواید بسیار است و همانند یک دستگاه مخلوط کن با کیفیت و پر قدرت ،Read more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول[…]